NIEDZWIADEK HOUSING ESTATE – THE THIRD WAY Warsaw

Proposal of the project will be shown in the exhibition Synchronicity 2012. The glory of the city.

opening: 22.11, Thu, 19.00, until 30.12.2012 
venue: Warsaw, PaństwoMiasto, 29 Gen. Anders av
website and more pictures

The project proposes a long-term perspective changes Niedźwiadek estate in Ursus by aplied experiment. The proposal balances between local sitopia and open project. Sitopia is here associated with utopia possible to implement in a particular place. Also refers to a specific, narrower use of the term by Carolyn Steel (Hungry City). It combines the Greek word sitos- (food, natural products) with utopia. For Steel sitopia is a state achievable by changing the routines of everyday life, affecting the perception of the limits of what is possible for the individual and the community. It should also be noted that the direct cause of 1976 protests in Ursus, was the announcement of an increase in food prices. In 2012, there is a global protest movement as response to a similar problems.
The exhibit shows excerpts from the plans of largest residential project realized in Ursus – Niedźwiadek housing estate (1968-78). Result of their re-reading reveals common lineament – almost all of these projects remained unfinished. Successive plans established by political decisions overwrite previous order. Spatial superimposition of it – more or less legible – make up the current shape of the housing.
The plan submited with the proposal is to create a common-room „The Third Way" in one of the empty premises on the estate which is to be a platform for the exchange of neighborhood services and intergenerational solidarity.
The first stage of the project implementation in the (spring 2013) is an experiment, which is to take place in on of public spaces at the estate. Tentatively named "field to action” proposes a community activization throughout negotiation / conflict between different age groups, new and long-time residents, and finally representatives of various interest groups. Field to action experiment has a chance to become a miniature laboratory processes on a much larger scale (estate, district ant the city). One possible scenario is a return to agrarian land use.
The second phase of the local open utopia would be return to plantation and bottom-up driven use of the common land crops

...

Oś. Niedźwiadek – Trzecia Droga

Propozycja projektowa pokazana zostanie w ramach wystawy Synchronicity 2012. Chwała miasta.

otwarcie: 22.11, czwartek, g. 19.00 czas: do 30.12.2012 

miejsce: Warszawa, PaństwoMiasto, al. Gen. Andersa 29
www

Projekt proponuje długoterminową perspektywę przemiany osiedla Niedźwiadek poprzez komunikacyjno-użytkowy eksperyment. Propozycja balansuje pomiędzy lokalną sitopią, a otwartym projektem. Sitopia oznacza tu związaną z konkretnym miejscem i możliwą do wdrożenia utopię. Odnosi się również do specyficznego, węższego użycia tego terminu przez Carolyn Steel (Hungry City). Łączy ona greckie słowo sitos- (pożywienie, produkty natury) z utopia. Dla Steel sitopia jest stanem osiągalnym poprzez zmianę rutyn codzienności, decydujących o postrzeganiu granic tego co możliwe dla pojedynczego człowieka i zbiorowości. Warto również przypomnieć o protestach w Ursusie z 1976 roku, których bezpośrednią przyczyną była zapowiedź wzrostu cen żywności. W 2012 roku mamy do czynienia z globalnym ruchem protestów, będących reakcją na problemy innego systemu jednak społecznie skutkujące w zaskakująco podobny sposób.
Wystawa pokazuje wyjątki z planów największej inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej w Ursusie, Oś. Niedźwiadek (1968-78). Poddanie związanych z nim projektów ponownemu odczytaniu ujawnia ich wspólną cechę – niemal wszystkie z tych projektów pozostały nieukończone. Następujące po sobie plany, ustanawiane na mocy koniunkturalno-politycznych decyzji nadpisywały poprzedni porządek. Ich warstwy – mniej lub bardziej czytelne – składają się na obecny kształt osiedla.
W planie jest wsparcie utworzenia świetlicy „Trzecia Droga” w jednym z pustych lokali na osiedlu, które stanowić ma platformę wymiany usług sąsiedzkich i integracji międzypokoleniowej.
Pierwszym etapem projektu, na wiosnę 2013 ma być eksperyment, który ma mieć miejsce w jednej z przestrzeni międzyblokowych osiedla. Nazwany roboczo „polem do działania”. Inicjatywa ma na celu stworzenie pola dialogu / konfliktu pomiędzy różnymi grupami wiekowymi, społecznymi, nowymi i długoletnimi mieszkańcami, wreszcie przedstawicielami różnych grup interesów. Eksperyment pola negocjacji ma więc szansę stać się laboratoryjną miniaturą procesów zachodzących w znacznie większej skali(osiedla, dzielnicy, miasta). Jednym z możliwych scenariuszy jest powrót do agrarnego użytkowania terenów.
Drugim, otwartym etapem lokalnej utopii byłoby przywrócenie upraw na większości przestrzeni międzyblokowych osiedla.


 
 © 2012 Centre for Central European Architecture (CCEA)  /  created by nextWEB