THE CLEANING Warsaw

Maryna Tomaszewska (PL)
THE CLEANING / SPRZATANIE
www.najgorszy.com
Warsaw-Ursus

The project aims to activate the public realm by a simple action of cleaning the building of railway station in Ursus. This place, which is one of the most important and busiest public spots of the district does not enjoy a good reputation through poor maintenance and long-running neglection. Work on cleaning – usually "reserved" for the uneducated people have to be done by the artist and 10 volunteers from among the local community. Joint action and work to achieve a useful effect is a simple gesture of solidarity with the residents.
Implementation of the first part of the cleaning according to the project scenario was carried out in July by Polish Railways. Its result increase and improve the aesthetic qualities of the space that accompanies in daily routine of Ursus inhabitants. Cleaned and slightly restored station, which is the main transport hub of the district can is also a signal of change while passing by Ursus.
The second part of the project is planned with the participation of residents. Within one working day, a group of volunteers and the artist will be responsible for cleaning, removing strings and minor amendments at the station – the platforms and the historic Otwock Line pavilion. Speciall equipment will be used such as high-pressure washing apparatus, cleaning, washing fluids. A small painting, washing and sweeping the platforms is considered too. Each volunteer will receive overalls, gloves and a mask. The action will be documented.

Celem projektu jest aktywizacja sfery publicznej poprzez prostą akcję oczyszczenia budynku stacji kolejowej w Ursusie. Miejsce to, stanowiące jeden z najważniejszych i najbardziej ruchliwych elementów przestrzeni publicznej dzielnicy nie cieszy się dobrą reputacją poprzez zły stan utrzymania i wieloletnie zaniedbania. Praca sprzątania, czyszczenia – zwykle "zarezerwowana" dla ludzi niewykształconych ma tu zostać wykonana przez artystę i 10 wolontariuszy pochodzących spośród lokalnej społeczności. Wspólne działanie i praca dla osiągnięcia pożytecznego efektu jest prostym gestem solidarności wobec mieszkańców.
Realizację pierwszej części sprzątania wg scenariusza projektu przeprowadziły w lipcu Polskie Koleje Państwowe. Jego rezultatem jest podniesienie walorów estetycznych i poprawa przestrzeni która towarzyszy codziennym podróżom mieszkańców. Oczyszczona i wyremontowana Stacja, będąca głównym węzłem komunikacji z centrum miasta, stać może się również sygnałem przemian dla przejeżdżających przez Ursus.
Druga część projektu zaplanowana jest z udziałem mieszkańców. W ciągu jednego dnia pracy, grupa wolontariuszy i artysta będzie zajmować się czyszczeniem, usuwaniem napisów i drobnymi poprawkami na stacji – na peronach i w zabytkowej wiacie Linii Otwockiej. Wykorzystane mają być do tego wynajęte środki techniczne jak; aparat wysokociśnieniowych, środki czyszczące, fluidy do zmywania uporczywego brudu. Rozważa się również małe prace malarskie, mycie i zamiatanie peronów. Każdy wolontariusz otrzyma kombinezony robocze, rękawice i maskę. Akcja zostanie udokumentowana. 
 © 2012 Centre for Central European Architecture (CCEA)  /  created by nextWEB